کلیاتی در مورد نیلینگ

یکی از بهترین روش ها برای پایدار سازی خاک نیلینگ می باشد .نیلینگ و یا میخ کوبی در خاک شامل مسلح کردن خاک موجود در محل با نصب میله های فولادی غیر پیش تنیده در فواصل نزدیک به هم ( به عنوان میخ) که با تزریق ملات (Grout) در برگرفته می شوند،می باشد.

هنگامی که نیلینگ از بالا به پایین اجرا می شود، همزمان بتن پاشیده (شاتکریت) برای ایجاد پیوستگی در پوسته (Face) شیروانی مصنوعی اجرا می شود.به طور معمول نیلینگ در خاک برای پایدار سازی شیروانی موجود یا گود برداری ها ،در جایی که اجرا از بالا به پایین است بکار می رودکه در مقایسه با دیگر سازه های نگهبان یک مزیت به شمار می آید.

در شرایط معین نیلینگ در خاک از نظر اجرای فنی، زمان اجرا و هزینه ساخت ،برای دیوارهای مهار دار (Ground anchor walls) که عموما از بالا به پایین مهار (Anchor)می شوند ، جایگزین بسیار مناسب و کارآمدی است.

گرچه اصطللاح "Soil nailing" به طور گسترده برای سامانه های خاکی بکار می رود ، اما این فناوری برای حفاری در موارد مشابه خاک نظیر سنگ نرم یا هوازده نیز بکار برده می شود.

در چنین مواردی میخ هایی که دارای امتدادی نزدیک به افق (تقریبا با شیب 10 تا 20 درجه زیر خط افق) و اصولا تحت تاثیر تنش های کششی هستند بکار برده می شوند.این روش نیلینگ برای پایدار سازی شیروانی های مصنوعی و شیروانی های طبیعی بکار می روند.

 از دیگر کاربردهای عناصر تسلیح مقاوم در خاک ،پایدارسازی زمین لغزه ها می باشد،در این مورد عناصر تسلیح تقریبا در امتداد قائم و عمود بر پایه لغزش  نصب می شوند.

در چنین کاربردی نیز میخ ها در حالت مقاوم بوده و در فواصل نزدیک به هم و تقریبا عمود بر سطح نزدیک به افق لغزش نصب می شوند و تحت تاثیر تنش برشی که از حرکت زمین لغزه ناشی می شود، می باشند.