کاربرد دیوارهای نیلینگ شده

مقدمه:

 نیلینگ دیوارهای خاکی جهت عملیات حفاری بخصوص هنگامی که برش های قائم یا نزدیک به قائم خاک نیاز است بسیار مناسب می باشد. این روش در عملیات ساخت بزرگراه ها، بازسازی سازه های نگهبان فرسوده، خاکبرداری از فونداسیون پل ها به هنگام تعریض زیرگذر، تعمیر، تحکیم و همچنین ورودی تونل ها بسیار موفقیت آمیز بوده است. در عملیات های زیر مشخص شده است که نیلینگ دیوارهای خاکی برای استعمال موقت یا دائمی مناسب می باشد.

 

-       تعریض جاده های قرار گرفته در زیر پایه پل ها

 

-       کوه بری به هنگام جاده سازی

 

-       حفاری های موقت یا دائمی در محدوده های شهری

 

-       تعمیر و بازسازی سیستم های نگهدارنده قدیمی

 

سازه نگهبان در گودبرداری ها

دیوارهای نیلینگ شده می تواند برای نگهداری موقت یا دائم درگودبرداری های قائم یا نزدیک به قائم مورد توجه باشد. بکارگیری آنها به همراه سیستم های نگهداری متداول (نظیر دیوارهای انکر شده) موجب استحکام بیشتر می شود. همچنین در مناطقی که شرایط زمین مساعد است می توان از آنها به عنوان سازه نگهبان جایگزین استفاده کرد. طیف نسبتا گسترده ای از سیستم های پوششی برای تزئین دیوار وجود دارد که امکان استفاده از آنها در شرایط مختلف برای زیبا سازی منطقه می تواند به کار آید. به دلیل اینکه در روش نیلینگ اجازه داده می شود شیب دیوار به حداقل ممکن برسد، خاکبرداری کمتری صورت می گیرد که جذابیت خاصی برای این روش پدید آورده است. با بکارگیری این تکنیک نیازی به قطع جریان ترافیک جاده نمی باشد و همچنین تغییرات زیست محیطی نیز در طول جاده به حداقل ممکن می رسد. کاربرد نیلینگ به خصوص در پروژه های تعریض جاده های کنار تپه به خصوص زمانی که نیاز است ترافیک جاده برقرار باشد گزینه مناسبی می باشد.

 

 سازه نگهبان در زیر پایه پل های موجود

به هنگام تعریض زیرگذر عبور کرده از زیر پل ها، استفاده از دیوار نیلینگ شده در انتهای دیواره شیب دار، نزدیک پایه پل در مقایسه با دیوار مهارشده توسط انکرها می تواند امتیازاتی داشته باشد. احداث دیوار نیلینگ شده نه تنها می تواند از نظر هزینه قابل قیاس باشد، بلکه در صورت بکارگیری از دیوار نیلینگ شده نیازی به قطع جریان ترافیک روی پل نمی باشد. اگر لازم به ساخت دیوار مهار شده به زمین باشد، بدلیل فضای محدود بالاسری مابین سطح شیبدار و زیر پل ، لازم است ستون های حائل قبل از شروع عملیات حفاری و از روی عرشه پل ساخته شوند که برای اجرای این کار لازم است ترافیک روی پل قطع شود. بعلاوه هزینه های اضافی برای ایجاد خط عبور و مرور موقت برای وسایل نقلیه و همچنین تهیه تیرهای فولادی قطور تحمیل می گردد که در روش نیلینگ آرماتورهای فولادی بکار رفته به سهولت در دسترس می باشند. یکی از مشکلات اجرایی بکارگیری نیل ها در این مورد وجود ستون های اصلی پل است که ایجاد مزاحمت در نصب نیل های می نماید. معمولا این مساله با تغییر موقعیت دیوار و ایجاد فاصله افقی مناسب از ستون ها برطرف می گردد.

 

تعمیر و بازسازی سازه های نگهبان قدیمی

نیلینگ می تواند برای پایدارسازی و یا تقویت سازه های نگهبان قدیمی که ضعیف یا شکسته شده اند بکار رود. نیل ها مستقیما میان سازه نگهبان قدیمی نصب می شوند. در این مورد، تناقضی نسبت به مفهوم ابتدایی استفاده از نیل ها دیده می شود. از آنجا که جابجایی و تغییر شکل زمین برای  فعال سازی این سیستم ضروری می باشد و این جابجایی در نتیجه خروج خاک پس از نصب نیل های تراز بعدی اتفاق می افتد، در اینجا جابجایی مورد نیاز با حرکت سازه ضعیف یا شکسته شده حاصل می شود. برخی از موارد بازسازی عبارتند از:

 

-       دیوارهای تقویت شده به صورت مکانیکی(MSE) یا دیوارهای بلوکی که بدلیل فرسودگی آرماتورهای یا کیفیت پایین خراب شده اند.

-       دیوارهای ساخته شده از بتن مسلح یا مصالح بنایی که در معرض زوال ساختاری یا تغییر شکل سریع قرار گرفته اند و غالبا ناشی از پر کردن ضعیف یا از دست دادن مقداری خاک می باشد و یا عملکرد ضعیف فونداسیون موجب آن شده است.