از مهمترین اصول شرکت کاوش ایستا پی،کیفیت در ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان است.کاوش ایستا پی ،ارائه دهنده تخصصی خدمات نیلینگ و سازه های نگهبان می باشد

.

کیفیت

چشم انداز شرکت مهندسی کاوش ایستا پی بر اساس تحقق تعهدات زیر برنامه ریزی شده است و تلاش مدیران این شرکت برای نیل  به این اهداف در این بخش می باشد.

  1. طراحی و اجرای کامل پروژه ها مطابق با آیین نامه ها و رعایت استانداردهای لازم
  2. انجام تعهدات قراردادی طبق برنامه زمانبندی مشخص شده
  3. شناسایی عوامل ارتقای کیفیت از طراحی تا تحویل پروژه و استفاده مستمر از آن
  4. به روز کردن دانش فنی مهندسین و کارکنان و ارتقای مهارت ها ی مرتبط و ارزیای عملکرد آنها