ردیف تخصص و تجربه تعداد سابقه
1 دکترای مکانیک خاک 1 5
2 کارشناس ارشد عمران- سازه 1 13
3 مهندس معدن- حفاری مکانیزه 1 8
4 کارشناس ارشد عمران-خاک و پی 3 7-9
5 مهندس معدن – ابزار دقیق 1 15
6 مهندس معدن – فضاهای زیرزمینی 1 14
7 مهندس عمران – امور قرادادی 2 5
ردیف تخصص و تجربه تعداد سابقه
8 مهندس مکانیک – ماشین آلات 2 7
9 کارشناس زمین شناسی – آزمایشگاه 1 6
10 کارشناس عمران – متره و براورد 2 8
11 کارشناس مالی- حسابداری 3 4
12 مهندس صنایع – کنترل پروژه 1 2
13 مهندس معدن – سرپرست گارگاه 6 4-8