همواره حفظ محیط زیست از اولویت های شرکت کاوش ایستا پی بوده و در هنگام اجرای پروژه ها به این مسئله اهمیت بسیاری داده می شود.


محیط زیست

در کنار افزایش کیفیت و ایمنی در پروژه ها ،نگاهی دقیق به مسئله محیط زیست و امکان ایجاد صدمه های که اجرای هر پروژه به محیط زیست خواهد داشت ضروری به نظر می رسد.
حفاظت از محیط زیست در محیط کار و کاهش صدمات زیست محیطی جزء الزامات کار بوده و این شرکت سعی دارد تا در کنار فعالیتی ایمن ، صدمات و آلودگی های زیست محیطی را به حداقل ممکن برساند.