ایمنی

رعایت اصول ایمنی و استقرار HSE در تمامی پروژه های این شرکت نقش بزرگی را در موفقیت هر پروژه ایفا می کند.

استفاده مناسب و به موقع از اصول ایمنی باعث کاهش چشمگیر خطرات ناشی از کار می گردد.

لذا پیروی و تفکر مستمر از موارد زیر ارتقای سیستم HSE را در برخواهد داشت :

  1. الزام مدیران و کارکنان شرک نسبت به رعایت اصول ایمنی
  2. در اختیار گذاشتن ابزار و لوازم ایمنی در حد کافی در کلیه پروژه ها
  3. ترویج فرهنگ استفاده از لوازم ایمنی در میان پرسنل

اولویت  برنامه های HSE  در برنامه ریزی های هر پروژه